पुनः प्नवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

पुनः प्नवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

पुनः प्नवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

पुनः प्नवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

पुनः प्नवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

पुनः प्नवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

पुनः प्नवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

पुनः प्नवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

पुनः प्नवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

इन्टर्न आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

https://itms.ctevt.org.np:5580/

पुन:प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०५/३० गते

 

उपर्युक्त सम्बन्धमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ को लागि यस शिक्षालयमा सञ्चालन हुने डिप्लोमा तह सिभिल ईन्जिनियरिङ, कृषि पशु बिज्ञान र बाली बिज्ञान  कार्यक्रमहरुमा रिक्त कोटाको लागि मिति २०८०/०५/१७ गतेदेखि मिति २०८०/०५/२७ गतेसम्म आवेदन दिएका परीक्षार्थीहरुको मिति २०८०/०५/३० गते बिहान ८:०० बजे सञ्चालन भएको पुन : प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्‌, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी गरिएको डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण तथा भर्नासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसार नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । साथै उक्त परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन (मिति २०८०/०६/०५ गते शुक्रबार) कार्यालय समयभित्र तपसिल वमोजिमको सक्कल कागजातसहित तोकिएको शुल्क बुझाई भर्ना हुनकोलागि सूचित गरिन्छ । विस्तृत जानकारिको लागि यस शिक्षालयको वेभसाईट www.spi.edu.np हेर्नुका साथै अन्य जानकारी शिक्षालयमा सम्पर्क गरि लिनु हुन समेत अनुरोध छ ।

 

भर्नाहुदा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातः

  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू -१/१ प्रति
  • नागरिक्ता वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि – १ प्रति
  • हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो -४  प्रति

बार्षिक शुल्कः

क्र.स. कार्यक्रमको नाम बार्षिक शुल्क खाता नं. बैंक विवरण खातावालाको नाम कैफियत
डिप्लोमा तह सिभिल ईन्जिनियरिङ, कृषि (पशु बिज्ञान र बाली बिज्ञान ) २३०००/- २०४०१००००३३५८००१ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा भोजपुर सुम्निमा बहुप्राविधिक शिक्षालय, भोजपुर  

 

नोटः बार्षिक शुल्क जम्मा गर्ने बैंकको भौचरमा बिद्यार्थीहरूको स्वमंको नाम ठेगाना फोन नं. उल्लेख गरेको सक्कल भौचर बुझाउने पर्ने छ ।

शिक्षालय प्रमुख