Parsuram Rai
Parsuram Rai2070-01-08 B.S. to 2076-04-21 B.S.
Shankar Dev Koirala
Shankar Dev Koirala2076-04-21 B.S. to 2079-06-11 B.S.