२०७८/०७९ को विद्यार्थी भर्ना फारम भर्ने तरीका

CLICK HERE   TO VIEW ADMISSION NOTICE

१. कुन विषय पढ्ने ईच्छा छ छान्नुहोस । यस स्कुल मा संचालनहुने कार्यक्रमहरू:

Diploma in Civil Engineering

Diploma in Agriculture-Plant Science

२. सम्वन्धित विषयको लागि आवश्यक न्युनतम GPA र Grade हुनु पर्दछ, यकिन गर्नुहोस ।

३. कुन कोटावाट फारम भर्ने यकिन गर्नुहोस । सो कोटाको लागि आफू उपयुक्त कागजात भए/नभएको यकिन गर्नुहोस ।

४.  फारम download गर्नुहोस ।

CLICK HERE TO DOWNLOAD Diploma Level Full Fee Paying-Open Quota form

५. फारममा स्पष्टसंग विवरण लेख्नुहोस ।

६. विवरण भरेको फारम र आवश्यक कागजातहरु Scan गर्नुहोस् ।

क) SLC वा SEE को मार्कसिट, चारित्रिक प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
ख) SLC वा SEE को मार्कसिट र चारित्रिक प्रमाणपत्र ननिकालेकाको हकमा SEE को NET बाट निकालेको मार्कसिट र SEE को प्रवेशपत्रको प्रतिलिपी ।
ग) आरक्षित वा सहुलियत कोटामा फाराम भर्नेहरुले सम्वन्धित निकायको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपी अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।
घ) 35 MM X 45 Mm Size को २ प्रती रंगिन फोटो ।

७. यस  सुम्निमा बहुप्राबिधिक शिक्षालयको नाममा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भोजपुर साखाको खाता नं. 204000335801 मा रु ८०० (आठ सय) जम्मा गरेको भौचर पनि Scan गर्नुहोस ।

८. बैंकको भौचर को Scan र फारम तथा आवश्यक कागजातका Scan हरु यस शिक्षालयका email –  sumnimactevt@gmail.com मा send गर्नुहोस ।

९. तपांईको Email हामिलाई प्राप्त हूनासाथ Document हरु Verify गरेर तपांइहरुलाई खवर गर्नेछौं ।

१०. फाराम २०७८ भाद्र १८ गते सम्ममा भरी सक्नु पर्ने छ ।

११. सहुलियत शुल्क कोटामा फाराम भर्नेहरुले इउभल त्तगयतब को फाराम भर्ने र फाराममा टांसेको फोटोको तल पट्टि कुन कोटामा भर्न चाहेको हो हातले कोटा लेख्नुपर्ने छ । फाराम भर्न नवुझेमा यस शिक्षालयको फोन ०२९- ४२०७१६ मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

१२. तपाई शिक्षायल नजिक हुनु हुन्छ भने शिक्षालयमा आई फारम भर्नुहोस ।